Lapte şi bucate tari -Cum să fim curaţi întro lume murdară

Pace tuturor! Aş dori să citesc două pasaje din Scriptură, apoi am pe inimă să împărtăşesc câteva gânduri. Titlul mesajului este următorul: “Cum să fim curaţi într-o lume murdară”.
Primul pasaj pe care îl voi citi se găseşte în Epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 5, de la versetul 16 la versetul 26. Al doilea pasaj din Scriptură se află în Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 la versetul 17.
Fragmentul din Epistola lui Pavel către Galateni ar putea fi rezumat sub următorul titlu : « Faptele firii pământeşti şi Duhul“.
16. Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
25. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
26. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.
Pasajul din Epistola lui Pavel către Efeseni spune în felul următor :
11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
13. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
16. Pe deasupra tuturor acestora luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Când citim textele acestea, ne gândim la felul în care putem să fim biruitori într-o lume întunecată. Apostolul Pavel a ştiut în ce lume trăim şi împotriva căror lucruri avem de luptat. A ştiut faptul că suntem pe pământ şi a mai ştiut un lucru – şi, probabil , îl ştim şi noi – anume că sunt doi stăpâni cărora le slujim. Fie că ne place sau nu, noi slujim unui singur stăpân.
Noi, oamenii, ne naştem în păcat. Avem deci de la naştere o natură păcătoasă. Încă din copilărie învăţăm să minţim, să ne certăm, ba mai suntem şi neascultători.
Dar trebuie să înţelegem că vine o vreme când Dumnezeu cercetează, îndeamnă pe toţi oamenii la pocăinţă şi le arată adevărul. Poate pentru unii dintre noi a şi venit o astfel de vreme, iar poate pentru alţii, din păcate, această vreme a trecut. Adevărul arătat de Dumnezeu nouă este faptul că Isus Hristos, fiul Său, a murit pentru păcatele noastre, ale tuturor. Aşadar, moartea Domnului Isus Hristos a fost pentru ca noi să putem fi răscumpăraţi din păcat. A treia zi Domnul Isus, fiul lui Dumnezeu, a înviat din morţi, apoi S-a înălţat la cer. Odată cu înălţarea Sa, El nu ne-a lăsat singuri, ci a trimis Duhul Sfânt, Duhul adevărului, Mângâietorul, care să fie cu noi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta!
Totodată ştim că, după cum am mai spus, există doi stăpâni: Dumnezeu şi Diavolul. Nnoi alegem căruia din cei doi stăpâni vrem să-I slujim. Dacă vrem să-I slujim lui Dumnezeu trebuie să avem armătura Duhului şi faptele Duhului.
Faptele firii pământeşti sunt, după cum rezultă din pasajul citit din Epistola către Galateni: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi altele de felul acesta. Astfel de lucruri nu-I sunt plăcute Domnului, în schimb îi sunt plăcute celui rău.
Dacă dorim să fim slujitori ai lui Dumnezeu, noi trebuie să rodim pentru El şi să avem roadele Duhului care sunt, după cum rezultă din acelaşi pasaj biblic citat, următoarele: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Dar nu vom putea avea aceste roade dacă nu deţinem armătura Duhului. Pentru a putea lupta împotriva lui Satan şi pentru a-l birui trebuie să avem armătura lui Dumnezeu. În Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, există un verset care se adresează celor care sunt ccopiii lui Dumnezeu: “Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Galateni, cap. 5, versetul 25)
Suntem îndemnaţi aşadar ca, dacă afirmăm că suntem copii ai lui Dumnezeu şi spunem că avem Duhul Sfânt, să şi umblăm în conformitate cu ceea ce spunem, adică să trăim călăuziţi de Duhul Sfânt.
În acelaşi pasaj citit, versetul 26, Cuvântul Lui Dumnezeu spune astfel: “Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.” Din contră, noi trebuie să avem dragoste unii pentru alţii,. În domeniile în care nu suntem în acelaşi gând, să nu ne întărâtăm unii împotriva altora, ci să ne lăsăm luminaţi de Dumnezeu şi să ne acceptăm în dragoste..
Versetul 24 din primul pasaj citit spune astfel: „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” Domnul să ne ajute să ne răstignim firea pământească şi El să lucreze pentru ca noi să putem trăi prin Duhul Sfânt.
Fragmentul din Epistola lui Pavel către Efeseni tratează felul în care putem noi să fim biruitori. Aşadar, cum să fim curaţi într-o lume plină de stricăciune? Foarte simplu: având armătura Duhului. De fapt, aş dori să pun o întrebare: De ce avem nevoie de armătura Duhului? Versetul 11 ne dă răspunsul: “Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Deci, dacă dorim să ţinem piept uneltirilor diavolului, este necesar să avem astfel de armătură; nu este o opţiune, nu este o alegere, ci este o necesitate, o obligaţie. Versetul ne dă un imperativ, un îndemn: “Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Este foarte important lucrul acesta, oameni buni.
Versetul 13 spune astfel: “De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.” Sunt aici câteva cuvinte care ne pot sări în ochi : « ziua cea rea »; ştim că există zile bune, dar şi zile rele şi grele. Există şi zile în care cădem; se întâmplă să cădem deoarece suntem oameni cu slăbiciuni şi uneori nu veghem asupra căilor noastre, iar Satan ne biruieşte. Dar slăvit să fie Dumnezeu că ne putem ridica şi că El ne reabilitează prin sângele Domnului Isus Hristos şi prin puterea Duhului Sfânt.
Aşadar, după ce ne vom fi ridicat în urma unei eventuale căderi, trebuie, după cum spune în Cuvântul Domnului: “să rămâneţi în picioare după ce veţi fi biruit totul.” (Efeseni 6: 13)
Trebuie în fiecare zi din viaţa noastră să luăm armătura Duhului. Să vedem în ce constă această armătură.
Versetul 14 ne spune că trebuie să stăm gata, adică să veghem şi să avem mijlocul încins cu adevărul, precum şi să fim îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii; iar versetul 15 ne spune să avem picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pentru ce avem nevoie de adevăr ca el să ne încingă mijlocul? Este nevoie deoarece duhul minciunii stăpâneşte în lumea în care trăim şi acest duh este puternic şi îl întâlnim la tot pasul. Aşadar Este o obligaţie să fim încinşi cu adevărul pentru ca minciuna să nu ne lege cu legăturile ei
De ce trebuie să fim îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii? Pentru a fi neîntinaţi, pentru a ne păstra curaţi, puri, într-o lume plină de întinăciune şi de stricăciune, pentru a fi lumini vii într-o lume întunecată.
De ce trebuie să avem picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii? Pentru că această râvnă ne dă putere şi însufleţire; ea este ca un foc care aduce pacea. Avem nevoie de acest foc deoarece lumea în care trăim este o lume plină de mânie, de certuri, de ură, o lume în care războaiele şi conflictele sunt la ordinea zilei. În consecinţă, este nevoie de pace pentru ca lumea să fie mai bună şi pentru ca certurile şi războaiele să fie înlocuite de bucurie şi bunăvoinţă. Din păcate, în lumea în care trăim, nu tot timpul este aşa, dar noi, credincioşii, trebuie să fim împăciuitori. De aceea este obligatoriu şi de folos ca picioarele noastre să fie încălţate cu râvna Evangheliei.
Versetul 16 spune astfel: “Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.” De ce este nevoie de scutul credinţei? Nu este de ajuns dacă avem mijlocul încins cu adevărul, platoşa neprihănirii şi picioarele încălţate cu râvna Evangheliei? Nu, căci, dacă nu avem credinţă, este cu neputinţă să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, după cum spune cuvântul din Scriptură în Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 11, versetul 6. Aşadar, oameni buni, dacă vrem să-I slujim lui Dumnezeu, să ne păstrăm curaţi şi să putem merge pe Calea Domnului, avem nevoie de credinţă. Avem nevoie de scutul credinţei pentru a putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui Rău. Satan nu doarme, ci el trimite săgeţi; dar, dacă avem scutul credinţei, noi putem să le respingem. Slăvit să fie Dumnezeu pentru acest scut al credinţei pe care El ni-l dă, dacă îl vom cere. Aşadar, dacă cerem credinţă sau înţelepciune, el ni le va da; dacă avem o credinţă mică, Domnul să ne ierte şi să pună în noi o credinţă mare.
În Versetul 17 este scris: “Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” De ce avem nevoie de coiful mântuirii? Deoarece, dacă avem acest coif, avem în primul rând pace cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că avem linişte sufletească, adică vom avea cugetul împăcat şi curat, suntem mântuiţi, sufletele noastre sunt ale Domnului, viaţa ne este în ordine. Dacă avem acest coif, Satan nu va mai putea să ne înşele punând în noi îndoială, nesiguranţa mântuirii.
Totodată, mai avem nevoie şi de sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu(Efeseni cap. 6, versetul 17). De ce avem nevoie de sabia Duhului? Pentru ca să putem trăi conform voii lui Dumnezeu. Vom putea cunoaşte voia lui Dumnezeu prin Cuvântul Său Cel Sfânt. Este necesar să-l cunoaştem deoarece şi Satan, din păcate, răstălmăceşte Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Satan L-a ispitit pe Domnul Isus Hristos, el a făcut-o răstălmăcind cuvântul lui Dumnezeu. Dar Domnul Isus, având înţelepciune, a ştiut cum să-I răspundă lui Satan, astfel încât acesta nu a mai avut ce să-I spună şi a plecat de la El; astfel, Domnul Isus S-a împotrivit cu tărie lui Satan. Aşadar, şi noi trebuie să ne împotrivim lui Satan şi el va pleca de la noi. După cum spune Cuvântul Bibliei: “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului şi el va fugi de la voi.” (Epistola lui Iacov, cap. 4, versetul 7) Deci, pentru ca Satan să fugă de la noi şi să nu ne înşele, trebuie să avem coiful mântuirii şi sabia Duhului. Domnul să ne dea înţelepciune ca să mânuim sabia Duhului.
Să avem, aşadar, această armătură a Duhului, iar dacă nu o avem, să o cerem! Domnul să fie cu noi, cu toţi! Amin!

Articol de Florin Scrob

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *